Hva mobbeverktøykassen inneholder💪🪚🔨🔧

Vi begynner med mobbedefinisjonen og hvorfor den og mobbebegrepet er så viktig for de mobbeutsatte og deres familer. Til nå har vi spurt hvorfor blir du mobbet? For å forstå det må vi snu det hele på hodet å spørre: hvorfor mobber du? Forskningen har funnet svar på dette. Vi fortsetter med læremobbing, foreldrerollen og empowerment. Vi ser nærmere på hvordan mobbing fører til barnefattigdom og utenforskap, som igjen fører til at de mobbeutsatte og deres familier ikke bare blir fremtidens tapere, men at de også er blant dagens tapere.

Vi ser på barns rettssikkerhet i skolen som vi vil si er tilnærmet ikke eksisterende. Vi ser på ufrivillig skolefravær og skoleeksklusjon som fører til at det sendes tusenvis av bekymringsmeldinger til barnevernet fra det offentlige uten at kravene i loven er oppfylt. I løpet av åtte år ble 27500 bekyringsmeldinger sendt fra det offentlige, henlagt av barnevernet. Disse ble i hovedsak sendt i saker som omhandlet ufrivilig skolefravær. Barneministeren gikk i høst ut og ba om unnskyldning til de mange tusen som ble rammet av denne ulovlige praksisen. Likevel fortsetter bekymringsmeldingene å strømme inn med uforminsket styrke. Det er så galt at ministeren må inn å stramme opp kommunene med nye veiledere. Vi mener at en varslingsparagraf i opplæringsloven vil være et godt bidrag for å stanse dette. Alle inngrep fra det offentlige skal være hjemlet i lov.

Vi forklarer hva meldeplikten innebærer, og at når vilkårene i loven er oppfylt, da har man plikt til å melde. Vi ser på barnevernets rolle i det hele, og har barnevernet kunnskap om det som skjer? Eller er de en brikke i et spill, for å stanse foreldre som står på kravene? Vi tar for oss forskningen om ekskluderingsspiraler og inkluderingsspiraler i skolene, og hvordan skolene kan bidra positivt med inkluderingsspiraler. Når har barnet rett på hjemmeundervisning? Skolen skal være en trygg atena for alle barn. Det er den ikke i dag. For at det skal skje må barns opplevelser tas på alvor.

Vi kikker inn på barns manglende klagerett til FN og andre instanser. Hva er Barnets beste? Vi ser på arbeidsgiveransvaret og skolens plikter. Her spiller ledelse en sentral rolle. Hva er en aktivitetsplan? Hvordan begynner vi å nøste i en mobbesak? Hvem er frontlinjekjemperne? Sårbarhet er et sentralt begrep i mobbesaker. Definerer skolene barnet som særskilt sårbart, skjerpes aktivitetspikten, ikke motsatt. Vi skriver litt om mobbing i barnehagen og på arbeidsplassen. Alt henger sammen. Vi sier noe om hvordan mobbing kan føre til varige skader og uførhet. For mer info kan dere lese boken «Etter rettsaken, om det å leve med senskader etter mobing». Den er også skrevet etter teskjemetoden.

Hva sier Djupedalsrapporten? Hva står i Læreplanen? Hva med Elevundersøkelsen? Når mobbetallene fortsetter å stige må det være lov å si at vi har bedrevet feilslått mobbepolitikk. Til sist i dette kapittelet sier vi noe om FNs bærekraftmål.

FNs barnekonvensjon, grunnloven og Kap9a i opplæringsloven er viktig å kunne noe om i mobbesaker. Vi ser på rundskriv, og hva de forteller. Barneloven, vergemålsloven, forvaltningsloven, offentlighetsloven, barnehageloven og arbeidsmiljøloven er det lurt å lese seg opp på. Vi har gjort jobben med å forklare og hente ut det som er relevant i mobbesaker. Vi sier litt om arbeidstilsynet og arbeidslivstelefonen. Hva med mobbing i straffeloven? Riksadokaten og statsadvokaten, hvilket samfunnsoppdrag har de? Avvergeplikten, gjelder ikke den i den norske skolen? I så fall, hvorfor ikke? Vi avslutter kapittelet med statsforvalterens oppgaver, sivilombudet og den Europeiske menneskerettsdomstol.

Vi har fått stadig flere spørsmål rundt dette tema som årene har gått. For å gå til søksmål må det foreligge en skade og en årsakssammenheng. Hva kan vi lære av mobbedommene? Det er her vi finner svaret på hva kommunen har gjort feil, hvilke tiltak som skal iverksettes og hvilke vi ikke skal bruke. Det er mye å lære av mobbedommene, men altfor få leser dem. Det er en av grunnene til at mobbetallene ikke går ned. Hvordan gå til erstatningssøksmål mot egen kommune? Dokumentasjon og dokumentasjonsplikt er viktig, hvorfor?

Hva er en sakkyndigrapport? Hva er en sakkyndig? Hvordan klage på sakkyndig? Hva er en advokat? Hva sier domstolloven? Hvordan klage på advokat? Forsikring, hva dekker den? Fri rettshjelp, hva er det? Erstatningsrett, hvordan virker det? Barnestatning, foreldelse og bevisbyrde bør man vite noe om. Blir det rettsak trenger man vitner. Hva er deres oppgave og hva er vitnestøtte? Hvordan er saksgangen i sivile saker? Hva er forlik og rettsmekling? Hva er oppgavene til Tingretten, Lagmannsretten og Høyesterett? Hva betyr det å ha en rettskraftig dom i ryggen? Rettsaker fører til retraumatisering. Det trenger vi å kunne noe om for å klare å stå i det, og for å kunne sette inn tiltak som hjelper. Vi lister også opp advokater som har vunnet frem i erstatningssøksmål, eller vunnet frem med forlik.

Kapittel 4. handlet om oppreisninsordninger, og de muligheter som finnes per i dag. Vi har voldsoffererstatning og Rettsferdsvederlag fra staten. Hvordan går vi frem her?

Selvmordsfaren er større for de som utsettes for mobbing, enn de som ikke gjør det. Husk alltid på at mobbeutsatte er mennesker i krise. Lydopptak er det lov? Konflikthåndtering skal IKKE brukes i mobbesaker. Hvorfor blir grundig forklart i boken. Barnekoordinator hva er det? Mobbeombud, hva tenker vi om det? Fastlegen er en viktig alliert, ta kontakt straks du har kunnskap om at barnet ditt utsettes for mobbing. Det kan bidra til å begrense skaden. Individuell plan, hva er det? Barneombudets rolle i mobbesaken. KS, hvilken rolle har de? Læringsmiljøsenteret, hvilke utfordringer ser vi her? Manifest mot mobbing og Partnerskap mot mobbing, er det bare ord? Foreldrenettverk mot mobbing og Stiftelsen Rettferd.

Kapittel 6 handler om hva vi mener må til for å få ned mobbetallene og begrense skadeomfanget. Vi må få på plass en konsekvensanalyse. Hva koster mobbingen og senskadene oss som samfunn? Kommer tallene på plass tror vi den politiske viljen til å gjøre det som er nødvendig kommer. Holdningsarbeid om at mobbing er overgrep med stort skadepotensiale må spres til de voksne i barnehage, skoler, utdanningsinstisjoner og arbeidsplasser. Vi trenger en nasjonal, uavhengig klageinstans, en nasjonal hjelpelinje og et nasjonalt kompetansesenter.

Vi må få på plass en mobbeparagraf i straffeloven, en omvendt bevisbyrde, som speiler hvem som har ansvaret for barna i skoletiden. Bortfall av foreldelsesfrist i alle skolesaker som omhandler barn. Her vil en mobbeparagraf i straffeloven kunne bane vei for nettopp det. Vi trenger også fri rettshjelp i alle mobbesaker,og ved erstatningssøksmål mot kommunene som følge av mobbing i skolen.

Vi må få tilbake klageretten ved skolebytte, samt enkeltvedtaket med de rettigheter som følger saksbehandling jf. Forvaltningsloven. Vi må få inn erfaringskonsulenter i alle former for antimobbearbeid. Barn må ha rett til å klage til FN og andre klageinstanser. Vi trenger et rehabiliteringssenter, og et pakkeforløp for de med mobbeskader. Vi trenger en helhetlig gjennomgang av oppreisningsordningene, en varlingsparagraf i opplæringsloven, brukermedvirkning og at det sanksjoneres ved lovbrudd.

Reklame

Ann Kristin og Per Sveins mobbeverktøykasse💪

I går kom bøkene fra trykkeriet. De fleste ble sendt rett til Forlagssentralen.

Denne boken har en litt annen historie, enn de to forrige. Den brøytet seg formelig frem, mens aktuelle forskningsrapporter formelig kom seilende på en fjøl. Det har vært mye arbeid, men det har stort sett foregått i flytsonen. Det som i starten var tenkt som et hefte om erstatingsrett ble noe helt annet. Siden jeg fikk stadig flere henvendelser om søksmål etter mobbing tenkte jeg det var behov for mer informasjon.

Mens jeg satt og skrev fikk jeg henvendelser som gjorde at jeg fort skjønte at jeg måtte lage en mobbeverktøykasse. Den skulle ineholde all kunnskapen som team Liland hadde opparbeidet seg i løpet av de siste tyve årene, også den tause kunnskapen man får etter å ha fordypet seg i et tema så lenge. Da ser man sammenhenger det tar mange år å se. Som de andre bøkene er også denne tuftet på forsking, men vi går også til mobbedommene og til lovverket. Vi går svært grundig til verks, boken er skrevet etter teskjemetoden.

For å løse mobbeproblemet må vi starte med mobbedommene, ikke med forskningen. Mobbedommene beskriver i detalj hvor det går galt, og hva som må gjøres for å bekjempe mobbing. Derfor er det rart at så få leser mobbedommene. Hvorfor taper kommunene? Alt står i mobbedommene. Hva må gjøres for å bekjempe mobbing? Svaret finnes i mobbedommene. Mange er redde for å gjøre noe, for de er redde for å gjøre noe galt. Hvis en går til dommene ser man at det ikke er det som blir gjort som gjør at kommunene taper. Det er når handling uteblir at kommunene får dommer mot seg. Vi trenger handling, og mennesker med mot for å løse mobbeproblemet.

Vi kommer tilbake med mer detaljert informasjon og innholdsfortegnelse når det nærmer seg lansering, den 20.april. Med denne boken takker vi av som mobbesktivister. Vi har gjort vårt, og nå har vi delt all vår kompetanse i tre bøker. Det mener vi holder. Boken har seks kapitler, i svært ulike lengder. Hvor det første er det lengste. Det handler om bakgrunnsinformasjon for å forstå hva som skjer. Eller skal vi kanskje si at vi også forklarer hvorfor ingenting skjer? Kapittel 2. handler om lovverket vi trenger å kunne, samt rundskriv med mere.

Det handler om FNs barnekonvensjon, grunnloven, kapittel 9a, barneloven, vergemålsloven, forvaltningsloven, straffeloven mm. Kapittel 3. tar for seg de rettslige prosesser og erstatningsrett. Kapittel 4. handler om oppreisningsordninger. Mens kapittel 5 tar for seg andre ting som blant annet selvmordsfare, lydopptak, konflikthåndtering med mere. I kapittel 6 har vi laget en punktliste over hva vi mener skal til for å få ned mobbetallene, og begrense skadeomfanget. Før lansering skal vi samle krefter til utgivelse sammen med familien. Mens vi samler krefter til nok et bokslipp vil jeg sitere Bjørnstjerne Bjørnson: En familie som holder sammen er uovervinnelig👍

Trykkeriet har overtatt stafettpinnen📚

Nå er vi snart i mål. Ombrekking og omslag er unnagjort. Boken er klar i slutten av neste uke. Da sendes de fleste eksemplarene til Forlagssentralen, og noen hjem til Kilenesheia. Vi trenger imidlertid litt mer tid, i fred og ro, med familie og venner. Vi slipper boken den 20. april.

Denne uken er vi pappavikarer. Kristoffer er i København og deretter Uppsala, sammen med studenter, som deltar i en konkurranse om innovasjon. Det deltar universiteter fra hele Norden. Vi koser oss med Amilia imens. I går var hun og bestefar på shopping og McDonalds. I dag blir det også gøye opplevelser etter skolen.

England i kjømda👍

I går var det planlegging for årets sommerferie igjen😍Vi kjenner nå at det har blitt altfor lite reisevirksomhet de siste årene. Nå rykker det i reisefoten. Vi er allerede kommet langt i planleggingen. Flybilletter til svært gode priser ble kjøpt i høst. Leiebil er leid, og de to første overnattingene i London er på plass. Billetter til Madame Tussauds vokskabinett ble kjøpt i går. Vi har en plan for hva vi vil se å oppleve de to dagene i London. Etter London går turen til Cornvall og to overnattinger er bestilt på et sted jeg ikke husker hva heter. Vi har og laget en ønskeliste av hva vi har lyst til å se, før vi beveger oss sørover til St. Ives for to overnattinger. Der planlegger vi en liggedag på strand også, finvær er bestilt. Vi kommer ikke til å bestille flere overnattinger før vi er i England. Etter fire netter i sydlige England går turen til Wales. En ting er sikkert at nå gleder vi oss veldig. Det skal bli godt med 14 dager i «bare være modus», det er ikke et sekund for tidlig kjenner vi. Planleggingen er halve moroa synes vi.

De ekte frontlinjekjemperne. Mobbingens fotsoldater💪

Vi er i full gang med siste etappe fra manus til bok. Boken er nå ferdig ombrukket. Det jeg trodde/ planla skulle bli et hefte på 50/70 sider max, ble i løpet av seks måneder til en bok på 224 sider😱. Det er ikke alt som går som man planlegger, noe bare tvinger seg frem. Denne boken har brøytet seg vei, slik kjennes det ut for meg.

Boken dedikeres til de som virkelig gjør jobben med å endre mobbenorge. Alle de modige unge menneskene som står opp for seg selv, og tar saken sin videre til rettslige instanser, som kan få en avgjørelse ved dommer og forlik. Det er få som tar sakene videre og det handler om mange ting. Det ene kan være at saken er for gammel, at den er foreldet. Dagbladet tar i dag til ordet for å fjerne foreldelsesfristen, og det skammelig at dette ikke er gjort for lenge siden. Enda en grunn til å få en mobbeparagraf i straffeloven mener vi. Da løftes mobbing fra privatrettslig til strafferetslig praksis, noe som baner vei for at mobbing i skolen ikke skal foreldes.

Andre ting som kan stå i veien for rettslig prøving kan være manglende dokumentasjon, og at saksøker frem til 2013 hadde hele bevisbyrden. Den vanlligste grunnen er at man ikke orker eller klarer, og det sier jeg ingenting på. Det er ekstremsport, det vet alle som har prøvd. Når vi ser hvordan kommunene herser med foreldre og barn og går over lik i sakene, skjønner jeg godt at folk vegrer seg for å gå til rettsak. For da må du tåle det utålelige. At dette får lov å skje i norske rettsaler har jeg tenkt mer enn en gang.

I løpet av de siste ti årene har mange av de modigste menneskene jeg vet om i mobbenorge tatt kontakt med meg. Unge mennesker som har fått livet sitt ødelagt av mobbing. Det er disse vi dedikerer den nye boken vår til. Noen har bare så vidt krysset min vei, andre har vært der en periode, mens jeg følger noen av dem fremdeles. Jeg er evig og ydmykt takknemlig for tiliten de har vist meg, for de er alle blitt sviktet grovt av voksne mennesker. Jeg er heldig som har fått lov å gå noen steg eller noen mil sammen med dem på deres livsvei. De er reflekterte, kloke og modige, og jeg har latt meg imponere av det lyset de sender ut. De har gitt meg håp og tro på at det finnes grunnleggende gode mennesker der ute. Mennesker som en gang kommer til å forandre verden til et bedre sted for oss alle.

Det er ikke min generasjon som kommer til forandre mobbenorge, det er de unge og de unge voksne som kommer til å gjøre det. Til alle dere som har krysset min vei, som har bidratt til at jeg har dypdykket i temaet mobbing. Dere har vært min viktigste inspirasjonskilde til å fortsette kampen for et mobbefritt samfunn. Jeg kommer aldri til å glemme noen av dere. Dere er mine «bonusbarn», og jeg ønsker dere alt godt videre i livet. May the force be with you💙

Manus sendt til ombrekking📚

Vi var sterkt i tvil om vi kom til å bli ferdig med manus i går. Det er et uendelig pirkearbrid på slutten. Det er om å gjøre å holde fokus, og la være å snyte i svingene. Vi ble til alt hell ferdig med retting/flikking ti minutter etter egen deadline. Det eneste som manglet var takkedelen, men den var allerede kladdet. Vi stengte av maskinene, tok en pust i bakken, før jeg gikk i dusjen, for å gjøre meg klar til «Ut å spise uken» i K-byen.

Vi hadde bestilt bord på Håndtverkeren til hele storfamilien. Daniel og Benedicte er for tiden på ferie i Thailand, så de tok vi en skål for🥂

Jhonny meldte tidligere i uken at han gjerne ville komme på helgebesøk fra fredag til søndag. Og det kunne ikke blitt bedre, han har en ro over seg som gjør at vi besteforeldre slapper helt av. Vi skal kose oss i helgen. Nå blir det tid for andre ting en stund fremover, og det skal bli deilig😍

Nå er manus ferdig, vi har gitt stafettpinnen videre til Lisette. Denne helgen skal vi nyte livet👍

Siste finish på manus👍

I går begynte vi på siste gjennomgang av manus etter korrekturlesing. Vi blir nok en gang minnet på hvor viktig det er med en siste finish. Manus skinner og blir til gull. Tilbakemeldingen fra Jan Roget er at han lærer mye av bøkene våre, og at andre kommer til å gjøre det samme. Det er fint å ha en som ikke har mobbekompetanse og forståelse for utdanningsrett og erstatningsrett til å gå gjennom manus. Da ser vi at ting som går « without saying» for oss, kan utbroderes litt mer. Denne boken skriver vi etter teskjemetoden. Vi er nå 2/3 ferdig, og skal bli ferdig i dag.

Omslaget var ferdig korrekturlest i går kveld. Der var det bare å godkjenne korrektur, og fjerne en setning. Vi gjorde det ferdig først i dag, og nå har Lisette ballen. Jan Roger tar en siste gjennomgang når omslaget er ferdig. Detaljene er viktig nå på slutten, og krever mer tålmodighet enn vi egentilig har. Det går bra likevel.

Bokomslag på gang.

Vi har strålende sol hviker betyr at vi produserer mer strøm enn vi bruker, og vi er bare i starten av mars.

Vi har fått tilbake manus fra språkvask og korrektur, og vi begynner med siste gjennomgang av manus i dag, før vi sender det til ombrekking. Takkedelen må skrives inn, men den er kladdet ferdig.

Da Per Svein kom hjem fikk vi gjort ferdig bestillingen til omslaget. Teksten må korrekturleses og omslaget lages. Vi vet godt hvordan vi vil ha det, og Lisette har laget to omslag til oss før. Denne gangen får hun friere tøyler. Vedlagt ligger strekkode og ISBN nummer, logo og forfatterportretter. Nå er det bare å vente på resultatet, det er like spennende hver gang. Vi har også litt andre prosjekter i gang, så vi fikk unna litt kontorarbeid før vi ga oss hummeren og proseccoen i vold. Vi satser på å bli ferdig med manus for ombrekking før uken er omme. Da kan vi ta en velfortjent pause.

Kontoret på en søndag👍

Da jeg sto opp hadde jeg ingen planer om å gå på kontoret. Det var først da jeg gikk tur at den tanken slo meg. Hvorfor ikke bare få inn bestillingen på omslaget på pc, å bli ferdig med det. Alt lå jo ferdig på kladd.

Da jeg kom hjem var det rett i dusjen, før turen gikk til kontoret. Der gjorde jeg meg ferdig og sendte det på mail med kopi til gubben og meg selv. Nå går vi gjennom alt onsdag kveld, og legger ved bilder, logo og ISBN nummer. Derettter sender vi det til Lisette, som lager omslaget ferdig. Vi venter manus tilbake fra korrektur denne uken. Da går vi gjennom manus for siste gang, og skriver en takk til de som har hjulpet oss gjennom nok en skriveprosess. Vi satser på å ha alt klart før helgen ringes inn i casaen. Da har vi dratt i gang nok et bokprosjekt.